Regulamin Polityka Prywatności

REGULAMIN

 

§ 1. DEFINICJE

Przyjmuje się następujące znaczenia wszystkich definicji, jakich użyto na potrzeby tego regulaminu:

1. Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług szkoleniowych oraz produktów, a w szczególności książek, e-booków, nagrań wideo oraz audio;

2. Serwis – realizowanie przez Administratora transakcji online w zakresie świadczenia stacjonarnych usług szkoleniowych oraz produktów udostępnionych odbiorcy na łamach strony internetowej dostępnej pod adresem domeny: https://patigarg.pl/ 

3. Administrator – Pati Garg prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Instytut Przemiany Pati Garg, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP: 524-23-79-572.

4. Usługi Szkoleniowe i Produkty – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych usług, opisane szczegółowo w §4 niniejszego Regulaminu.

5. Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Operatora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.

6. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych bądź Produktów.

7. Zamówienie – zgłoszenie chęci zakupu Usług Szkoleniowych i Produktów na warunkach określonych ofertą dostępną na stronie https://patigarg.pl/ oraz niniejszym regulaminem, poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania.


§ 2. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług Szkoleniowych i Produktów przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

2. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.

3. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Administratorem oraz Klientem.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie Klienta oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych.

7. Wszelkie informacje o przerwach technicznych oraz brakach dostępu do Serwisu Administrator będzie publikował na stronie głównej Serwisu.


§ 3. ZAWARCIE UMOWY ORAZ DOSTAWA.

1. Klient składa zamówienie w zakresie wybranych Usług Szkoleniowych bądź Produktów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij zamówienie” na stronie Serwisu.

2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Znam i akceptuję regulamin i politykę prywatności”

3. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą tradycyjnego przelewu na konto, bądź poprzez autoryzowany system płatności online na zasadach tam opublikowanych.

3.1. W przypadku zakupu programu Rok Przebudzenia oraz wyborze płatności miesięcznej możliwe jest regulowanie opłat tylko w formie abonamentu przez autoryzowany serwis płatności Tpay.

3.2. Po dołączeniu do programu Rok Przebudzenia w opcji abonamentu miesięcznego istnieje możliwość anulowania abonamentu i rezygnacji z programu, w wyjątkowych, uzasadnionych losowo przypadkach po poinformowaniu o tym fakcie mailowo Administratora na adres hello@patigarg.pl

3.3. W przypadku anulowania abonamentu miesięcznego, dostęp do programu i wszystkich materiałów wygasa z momentem zakończenia miesiąca, z który po raz ostatni był uiszczony abonament. 

3.4. W przypadku rezygnacji z udziału w programie w opcji abonamentu miesięcznego, kwota za opłacone miesiące nie będzie zwracana. 

3.5. W przypadku płatności za rok z góry rezygnacja z udziału w programie nie jest możliwa. 

4. Po wybraniu opcji „Przelew” oraz wysłaniu kompletnego formularza zamówienia Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail wraz z danymi do realizacji przelewu, co oznacza prawidłowe złożenie Zamówienia.

5.1. Wybierając opcję płatności w formie abonamentu Klient wyraża zgodę na automatyczne pobieranie przez Instytut Przemiany Pati Garg z karty płatniczej lub w wybranym systemie płatniczym należności za kolejne okresy płatności.

5.2. Po wyborze sposobu płatności za zamawianą subskrypcję, Klient może zostać przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności. Usługi obsługi płatności świadczone są przez podmioty trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.

5.3. Kwota miesięcznego obciążenia oraz długość okresu subskrypcji odpowiadać będą warunkom ustalonym w ramach wybranej przez Klienta oferty.

5.4. W przypadku realizacji płatności w formie miesięcznego abonamentu za produkty subskrypcyjne Klient będzie automatycznie obciążany płatnością raz w miesiącu. Pierwsza płatność zostanie wykonana przez Klienta w momencie złożenia zamówienia, kolejne naliczane będą automatycznie co miesiąc, licząc od dnia rejestracji pierwszej płatności w systemie.

5.5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny (brak środków, odmowa banku, itp.) nie uda się obciążyć Klienta automatyczną płatnością, subskrypcja oraz dostęp do zakupionych w ramach abonamentu materiałów zostaną wstrzymane.

5.6. Po okresie abonamentowym subskrypcja nie będzie automatycznie przedłużana.

6. Do zawarcia Umowy dojdzie:

a. w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu na koncie Administratora wpłaty od Klienta tytułem ceny ustalonej w ramach wybranej Usługi Szkoleniowej bądź Produktu;

b. w przypadku płatności online po potwierdzeniu zlecenia wybranej formy płatności na łamach serwisu Operatora i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Klienta oferty.

7. Po otrzymaniu płatności Administrator rozpocznie świadczenie usług odpowiednio:

a. w przypadku Usług Szkoleniowych w terminie i miejscu ustalonych w ramach oferty opublikowanej na stronie Administratora i w zakresie zamówionego szkolenia;

b. w przypadku Produktów w ciągu 7 dni od daty otrzymania płatności Administrator wyśle zamówiony produkt na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

8. Klient po dokonaniu płatności za wybraną u Administratora usługę bądź produkt może otrzymać fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na fakturę e-mailem.

9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

10. „Dostępne formy płatności Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro.

11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

12. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.


§ 4. ZAKRES SPRZEDAŻY

1. Administrator świadczy stacjonarne Usługi Szkoleniowe oraz sprzedaje Produkty, zestawione na stronie internetowej Serwisu pod adresem domeny: https://patigarg.pl/.

2. Świadczenie Usług Szkoleniowych polega na realizowaniu szkoleń online oraz warsztatów stacjonarnych w czasie, miejscu i zakresie tematycznym opublikowanym w ramach oferty Administratora.

3. Sprzedaż Produktów polega na udostępnianiu Klientowi autorskich publikacji szkoleniowych w formie plików audio, plików tekstowych bądź plików wideo stanowiących własność Administratora i dostarczanych Klienowi za pośrednictwem:

a. poczty elektronicznej;

b. aplikacji do pobierania online (Internet);

c. różnych nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, takich jak: DVD, CD, dyski przenośne i wszelkie inne technologiczne rozwiązana umożliwiające cyfrowy zapis.


§ 5. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.

2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.

3. Zmiany regulaminu stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.


§ 6. CENY

1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na https://patigarg.pl/ są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.


§ 7. ZWROT

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) „Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a. sprzedaży Produktów i świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą konsumenta, o której mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu, przed upływem 14 dniowego terminu,

b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

3. Zwrotu Klient może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora (formularz kontaktu na stronie https://patigarg.pl/, zakładka Kontakt)

4. Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty pod warunkiem zgłoszenia reklamacji zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu oraz obowiązującego prawa w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania usług oraz produktów zamówionych na łamach Serwisu.


§ 8. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów na potrzeby realizacji oferty oraz w celu informowania o innych produktach i usługach, z zachowaniem przepisów prawa i reguł zestawionych w Polityce Prywatności opublikowanej na http://patigarg.devispace.pl/regulamin-polityka-prywatnosci/

2. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez Klienta powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na http://patigarg.devispace.pl/

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu zamówienia.

5. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku otrzymania od Klienta niekompletnych danych (brak imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

6. Nie wysłanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.


§ 9. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia klient dokonuje za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: hello@patigarg.pl z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.

2. Reklamacja może dotyczyć w szczególności:

a. braku zapisu, bądź niskiej jakości technicznej zapisu Produktów,

b. dostawy Produktów,

c. ewentualnych uszkodzeń nośników danych cyfrowych, jeśli zostaną zgłoszone w terminie do 48h od daty otrzymania nośnika.

Administrator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

3. Wszelkie uprawnienia z tytułu reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) wskazujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Przemiany Pati Garg, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP 5242379572.

2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Pati Garg prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Instytut Przemiany Pati Garg, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP 5242379572.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przesyłania Panu/Pani informacji handlowych i marketingowych, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, informowania o usługach, produktach i wydarzeniach z udziałem administratora i jego personelu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 3 powyżej będą przechowywane przez okres przesyłania przez administratora informacji handlowych lub marketingowych, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.

5. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przesłania informacji handlowych lub marketingowych. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe dwóm grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez kliknięcie w odnośnik zawarty w stopce otrzymanej wiadomości e-mail.

8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych, o których mowa w pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

10. W stosunku do Pana/Pani mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Musisz zaakceptować by korzystać z serwisu. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.